Regulamin Świadczenia Usług Szkoleniowych

§ 1.
Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez BARBELL ACADEMY SP. Z O. O., warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Szkoleniowych, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Zawierając Umowę o Świadczenie Usług Szkoleniowych, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z opisem Szkolenia przesłanym jako indywidualną ofertą lub znajdującym się w Serwisie, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez BBARBELL ACADEMY SP. Z O. O., a także że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.


§ 2.

Definicje Pojęć

1. Certyfikat - dokument potwierdzający ukończenie Szkolenia z wynikiem pozytywnym, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Organizatora, który otrzymuje Uczestnik na po zakończeniu Szkolenia.

2. Dzień roboczy –każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn. zm.).

3. Organizator – Barbell Academy spółka z o. o. z siedzibą w Gdyni (81-383), ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 / 6B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000837224, z kapitałem zakładowym w wysokości 6000 zł NIP: 5862355175 REGON: 385911460.

4. Potwierdzenie Udziału – złożenie przez Organizatora oświadczenia woli o potwierdzeniu otrzymania Zgłoszenia, składane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.

5. Regulamin - niniejszy dokument.

6. Serwis – strona internetowa https://barbellacademy.pl/, za pośrednictwem której Uczestnik może dokonać Zgłoszenia oraz uzyskać niezbędne informacje o organizowanych Szkoleniach.

7. Szkolenie – każda usługa szkoleniowa świadczona przez Organizatora, prowadzona z użyciem różnych metod oraz mającą różne formy. Obejmuje przeprowadzenie wykładu i/lub zajęć praktycznych po ukończeniu których Uczestnik otrzymuje Certyfikat. Informacje dotyczące Szkoleń znajdują się w Serwisie i obejmują:

a. Szczegółowy program Szkolenia;

b. Datę i miejsce przeprowadzenia Szkolenia;

c. Listę osób prowadzących Szkolenie;

d. Zakres świadczeń objętych ceną za Szkolenie;

e. Cenę Szkolenia;

f. Maksymalną ilość Uczestników, którzy mogą wziąć udział w Szkoleniu (jeżeli dotyczy);

g. Minimalną liczbę Uczestników niezbędną do przeprowadzenia Szkolenia (jeżeli dotyczy).

8. Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca co najmniej 16 lat, która dokonała Zgłoszenia.

9. Umowa o Świadczenie Usług Szkoleniowych – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest przeprowadzenie przez Organizatora Szkolenia na warunkach określonych poniżej:

a. Umowa o Świadczenie Usług Szkoleniowych zawierana poprzez Zgłoszenie i Potwierdzenie Udziału;

b. Umowa o Świadczenie Usług Szkoleniowych zawierana jest w języku polskim;

c. Do współpracy z Serwisem wymagane jest posiadanie urządzenia podłączonego do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową. Do otrzymywania od Organizatora informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) konieczne jest posiadanie przez Uczestnika aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej);

d. Organizator w ramach prowadzonego Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie dostępu do Strony internetowej oraz przesyłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail);

e. Organizator posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do organizowania Szkoleń;

10. Zgłoszenie – złożenie przez Uczestnika oświadczenia woli o zawarciu z Organizatorem Umowy o Świadczenie Usług Szkoleniowych na warunkach określonych w Regulaminie, składane za pośrednictwem Serwisu lub poczty elektronicznej e-mail lub formularza udostępnionego przez Organizatora lub ustnie podczas rozmowy telefonicznej;


§ 2.

Zgłoszenie i udział w Szkoleniu

1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu są:

a. dokonanie wyboru Szkolenia;

b. dokonanie wyboru daty Szkolenia (jeżeli dotyczy);

c. wskazanie miejsca, w jakim ma odbywać się Szkolenie (jeżeli dotyczy);

d. dokonanie Zgłoszenia, na zasadach opisanych w punktach poniższych;

e. dokonanie zapłaty ceny Szkolenia w wysokości, terminie oraz na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora w Serwisie lub w treści Potwierdzenia.

2. Zgłoszenia Uczestnik może dokonać poprzez:

a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie,

b. złożenia oświadczenia woli o uczestnictwie w Szkoleniu w formie dokumentowej e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@barbellacademy.pl, z zastrzeżeniem, że jeżeli w Serwisie wskazano inny adres - Zgłoszenia należy kierować na adres wskazany w Serwisie.

c. złożenia ustnego oświadczenia woli o uczestnictwie w Szkoleniu podczas rozmowy telefonicznej, z tym zastrzeżeniem, że zgłoszenie telefoniczne dla jego skuteczności wymaga Potwierdzenia Zgłoszenia.

3. Dokonując Zgłoszenia, Uczestnik zawiera Umowę o Świadczenie Usług Szkoleniowych, której integralną część stanowi Regulamin.

4. Dokonując Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

5. Termin dokonywania Zgłoszeń upływa najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia danego Szkolenia.

6. Dokonanie Zgłoszenia po terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, możliwe jest w miarę dostępności miejsc.

7. W przypadku dokonania Zgłoszenia po terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, brak jest możliwości odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Szkoleniowych na zasadach określonych w § 3. Regulaminu.

8. Za datę dokonania Zgłoszenia uznaje się dzień wypełnienia formularza zgłoszeniowego w Serwisie, wpływu wiadomości e-mail do skrzynki poczty elektronicznej e-mail Organizatora, bądź dzień rozmowy telefonicznej w przypadku zgłoszenia telefonicznego.

9. Organizator zastrzega możliwość odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

10. W przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby Uczestników Szkolenia, Organizator ma prawo odwołać Szkolenie na zasadach i warunkach wskazanych poniżej:

a. w przypadku odwołania Szkolenia z powodu nieosiągnięcia minimalnej liczby Uczestników, Organizatorowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Uczestnikiem Umowy o Świadczenie Usług Szkoleniowych;

b. oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług Szkoleniowych zostanie wysłane do Uczestnika na adres jego poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu, nie później niż 3 dni przed planowanym terminem Szkolenia.

c. w przypadku złożenia przez Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług Szkoleniowych uważa się taką umowę za niezawartą.

d. w przypadku odwołania Szkolenia z powodu nieosiągnięcia minimalnej liczby Uczestników, Organizator zwróci Uczestnikowi całą otrzymaną cenę w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usługi Szkoleniowych.

e. jednocześnie Organizator może zaproponować Uczestnikowi odbycie Szkolenia w innym terminie lub lokalizacji.

f. w przypadku wyrażenia przez Uczestnika woli udziału w Szkoleniu w innym terminie lub lokalizacji, strony zawrą nową Umowę o Świadczenie Usług Szkoleniowych, a podlegająca zwrotowi cena, za zgodą Uczestnika, zostanie zaliczona przez Organizatora na poczet płatności ceny z tytułu zawarcia nowej Umowy o Świadczenie Usług Szkoleniowych.

11. Po dokonaniu Zgłoszenia, Uczestnik otrzyma od Organizatora w terminie dwóch dni roboczych Potwierdzenie Udziału. W sytuacji braku wolnych miejsc w wybranym przez Uczestnika Szkoleniu, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestnika, w terminie jednego dnia roboczego, wskazując alternatywne terminy i lokalizacje tego samego Szkolenia, na które można dokonać Zgłoszenia. Jeżeli Uczestnik będzie zainteresowany udziałem w zaproponowanym przez Organizatora Szkoleniu, możliwe będzie ponowne dokonanie Zgłoszenia.

12. Umowa o Świadczenie Usług Szkoleniowych zostaje zawarta w momencie wpływu Potwierdzenia Udziału na serwer poczty elektronicznej e-mail Uczestnika.

13. Warunkiem udziału Uczestnika w Szkoleniu jest zapłata Organizatorowi całej ceny przed rozpoczęciem Szkolenia.


§ 3.

Rezygnacja z udziału w Szkoleniu

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu za zwrotem 70% uiszczonej ceny Szkolenia, w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 7 dni roboczych przed wyznaczoną datą Szkolenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

3. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Szkoleniu należy złożyć Organizatorowi w formie dokumentowej e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@barbellacademy.pl

4. Wykreślenie z listy Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

5. Nieobecność Uczestnika na Szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia Uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny Szkolenia.

6. Postanowienia ust. 1 - 6. powyżej nie dotyczą Uczestników będących Konsumentami, którzy w przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu bądź nie wzięcia udziału w Szkoleniu i niepoinformowania o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, są zobowiązani do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem w Szkoleniu.

7. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 7. powyżej, Uczestnik będący Konsumentem w każdym przypadku ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.

8. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług Szkoleniowych, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Uczestnik będący Konsumentem może złożyć w formie dokumentowej e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@barbellacademy.pl, korzystając z formularza dostępnego: link do formularza

9. W razie odstąpienia od umowy w myśl ust. 8. powyżej, Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o otrzymaniu jego oświadczenia oraz – jeżeli płatność została już dokonana – zwróci należności uiszczone przez Uczestnika na poczet ceny Szkolenia w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług Szkoleniowych. Zwrot ceny Szkolenia nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność.

10. Uczestnik będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli termin Szkolenia przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 8. powyżej. Utrata prawa do odstąpienia obejmuje okres przypadający po terminie Szkolenia. Uczestnik będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od Umowy także wtedy, gdy weźmie udział w Szkoleniu, którego termin przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 8.


§ 4.

Zmiana terminu i odwołanie Szkolenia przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia lub odwołania Szkolenia w terminie najpóźniej do 3 dni przed planowaną datą Szkolenia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora, przez które rozumie się w szczególności wystąpienie siły wyższej oraz sytuacje, gdy nie zbierze się minimalna ilość osób niezbędna dla realizacji Szkolenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w dniu jego rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności niezależnych od Organizatora i jednocześnie uniemożliwiających przeprowadzenie Szkolenia w zaplanowanym terminie.

3. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zobowiązuje się do udzielenia informacji Uczestnikowi o najbliższym możliwym terminie Szkolenia.

4. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora, Uczestnik otrzymuje informację za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub drogą telefoniczną.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Szkolenia, o czym poinformuje Uczestnika najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed ustalonym terminem Szkolenia. W takim przypadku Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkoleniu za zwrotem ceny Szkolenia.

6. Wpłacona przez Uczestnika cena Szkolenia zwracana jest na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika, w terminie 3 dni od dnia odwołania Szkolenia, lub za zgodą Uczestnika przekazywane na poczet innego terminu lub innego Szkolenia organizowanego przez Organizatora.


§ 5.

Wynagrodzenie

1. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny Szkolenia związanej z udziałem Uczestnika w Szkoleniu zgodnie z cennikiem Szkoleń podanym w Serwisie. Wszystkie kwoty wymienione w cenniku są kwotami brutto.

2. Cena Szkolenia obejmuje: udział Uczestnika w Szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz, a także - jeżeli dotyczy - koszty posiłków (przerwy kawowe i/lub lunch), zgodnie z ofertą danego Szkolenia. Ewentualne koszty przejazdu oraz zakwaterowania Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

3. Organizator pobiera opłatę za Szkolenie z góry. Wpłata powinna zostać dokonana na podstawie faktury VAT, która zostanie przesłana drogą elektroniczną bądź faksem do osoby kontaktowej wskazanej w Zgłoszeniu.

4. Fakturę należy zapłacić przelewem na konto bankowe na niej wskazane, minimum na 7 dni roboczych przed datą Szkolenia. W przypadku, gdy okres pomiędzy zgłoszeniem udziału a planowanym terminem Szkolenia jest krótszy niż 7 dni roboczych, warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest uregulowanie całości opłaty za Szkolenie najpóźniej do dnia rozpoczęcia Szkolenia.

5. Dokonanie płatności w terminach wymaganych niniejszym Regulaminem jest warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu.

6. Brak zapłaty za Szkolenie w wymaganym terminie nie stanowi domniemanej rezygnacji z udziału w Szkoleniu i upoważnia Organizatora do egzekwowania należności w pełnej wysokości.


§ 6.

Odpowiedzialność za wykonanie Umowy o Świadczenie Usług Szkoleniowych.


Procedura Reklamacyjna.

1. Organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową o Świadczenie Usług Szkoleniowych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas Szkolenia.

3. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres Organizatora kontakt@barbellacademy.pl, a także za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres siedziby Organizatora.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Uczestnika – imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,

b. przedmiot reklamacji,

c. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

5. Organizator rozpatruje zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni roboczych od momentu jego otrzymania.

6. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 3, Organizator poinformuje o tym podmiot składający zgłoszenie reklamacyjne, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego.

7. Podmiot składający zgłoszenie reklamacyjne zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której złożył zgłoszenie reklamacyjne.

8. Uczestnik będący Konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

9. Uczestnik będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o Świadczenie Usług Szkoleniowych.

10. Uczestnik będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Organizatorem.

11. Uczestnik będący Konsumentem ma prawo uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Organizatorem do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/


§ 7.

Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Serwis jest chroniony prawem autorskim.

2. Organizator jest właścicielem lub licencjobiorcą materiałów zamieszczonych w Serwisie, jeżeli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

3. Organizator upoważnia Uczestnika do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych w Serwisie jedynie w celu zapoznania się z prezentacją oferowanych przez Organizatora Szkoleń oraz w celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Szkoleniowych.

4. Uczestnik nie może bez zgody Organizatora lub licencjodawcy korzystać z materiałów zawartych w Serwisie dla celów komercyjnych.

5. Logo i nazwy Organizatora oraz wszelkie inne znaki towarowe umieszczone w Serwisie są prawnie chronione.

6. Organizator ostrzega, że wszelkie przypadki naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych będą ścigane na drodze postępowania cywilnego lub karnego.


§ 8.
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych, przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub inne nieuprawnione działania.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celach:

a. realizacji usług świadczonych przez Organizatora na podstawie art. 6 ust.1pkt b) RODO (w celu wykonania umowy);

b. przesyłania wiadomości marketingowych dotyczących produktów i usług własnych przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;

c. wysyłania informacji handlowych przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą)

4. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

5. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania Uczestnika o nowych Szkoleniach i usługach.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu zgłoszeniowym jako niezbędne powoduje brak możliwości świadczenia usług na rzecz Uczestnika.

7. Uczestnik Szkolenia ma dostęp do swoich danych osobowych, prawo żądania ich poprawiania i usunięcia.

8. Organizator nie będzie przekazywał, użyczał czy sprzedawał danych osobowych nieupoważnionym osobom trzecim. Dane osobowe mogą zostać jednak przekazane podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem przy organizacji danego Szkolenia, w tym przede wszystkim zewnętrznym specjalistom prowadzącym Szkolenie organizowane przez Organizatora oraz podmiotom zewnętrznym przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

9. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu Szkolenia (sesje fotograficzne, video). Udział w Szkoleniu połączony jest z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Uczestnik, który takiej zgody nie wyraża, zobowiązany jest do poinformowania Organizatora środkami komunikacji elektronicznej o odmowie wyrażenia zgody najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Szkolenia.

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Uczestnikowi przysługują określone uprawnienia:

a. prawo do informacji, jakie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

b. prawo do sprostowania / zmiany danych jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne);

c. prawo do usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacji kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których informował lub jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora

d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej);

e. prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem.

f. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy podmiot uprawniony uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

12. Administrator przetwarza dane osobowe min. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest zgoda. W przypadku takiego przetwarzania istnieje możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w opisanym wyżej celu.

13. Aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona.


§ 9.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Prawem właściwym dla Umów o Świadczenie Usług Szkoleniowych jest prawo polskie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy z Uczestnikiem, chyba że Uczestnik w formie pisemnej złoży oświadczenie o zakazie udostępniania ww. informacji.

4. Wszelkie spory w związku z realizowaniem Umów o Świadczenie Usług Szkoleniowych wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019 r.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty opublikowania ich w Serwisie.

7. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zgłoszeń przesłanych i opłaconych przed datą wejścia w życie tych zmian.